PRISER OG TILSKUD

Vi følger priserne som fastsat i Overenskomsten mellem Dansk Kiropraktor Forening og Danske Regioner.

Vi har aftale med de fleste Forsikrings- og pensionsselskaber samt Sundhedsordninger.

PERSONDATAPOLITIK

Sådan kommer du i kontakt med os:

Kiropraktisk Klinik

Algade 10,1. th.

4000 Roskilde

Telefon: 4636 4747

E-mail: info@kiropraktorroskilde.dk

Hjemmeside: www.kiropraktorroskilde.dk

CVR: 86809818

Data.

Vi har to typer data på dig: almindelige personoplysninger og følsomme personoplysninger. Afhængigt af, hvilken kategori, oplysningerne tilhører, er der særlige krav Kiropraktik Klinik skal leve op til, når vi håndterer dine data. Som patient i klinikken, vil vi registrere forskellige data på dig:

  • Helbredsoplysninger i form af journaloptagelse, hvoraf det fremgår hvilker klager du henvender dig med. Vi registrerer desuden oplysninger om dit generelle helbred, resultater af undersøgelser, aftale om behandlingsplan og løbende registrering af hvordan behandlingsforløbet udarter sig. Alt dette er vi forpligtigede til jf. sundhedslovgivningen (Autorisationsloven kap. 6 og Bek. nr. 530 af 24. maj 2018 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler). Disse data falder ind under kategorien af følsomme personoplysninger, der skal beskyttes særligt godt.
  • Identifikations- og kontaktoplysninger i form af navn, adresse, CPR-nummer, telefonnummer, mailadresse samt hvem din praktiserende læge er. Oplysningerne får vi delvist ved din første kontakt pr. telefon eller ved dit første fremmøde i klinikken. Oplysningerne om, hvem din læge er, får vi fra dit sundhedskort. Sundhedskortet er vi forpligtet til, at du skal vise hver gang i klinikken (Identifikationsvejledningen VEJ nr. 9808 af 13/12/2013).
  • Betalingshistorik i form af oversigt over dankort- og kontantbetalinger, betaling via sundhedsordning eller forsikring, eller evt. restance.
  • Medlemskab af forsikringsordninger, sundhedsordninger og lignende. Disse oplysninger oplyser du typisk ved første fysiske fremmøde i klinikken og oplysningerne bruges i det tilfælde, at der er en anden betaler eller delvis betaler (f.eks. medlemskab af Sygeforsikringen ”danmark”) af konsultationerne i dit behandlingsforløb.

Vores håndtering af dine data:

Hermed orienteres om, at alle kiropraktorer på klinikken har adgang til alle journaler på klinikken. Dette sker for at sikre det bedste patientforløb samt intern læring.

Derudover har klinikkens sekretærer adgang til at skrive kommentarer i alle journaler, hvor det er relevant.

Alle på klinikken er selvfølgelig underlagt tavshedspligt.

Der er særlige krav til behandlingen af personfølsomme data, og vi stiller meget høje krav til sikkerheden af dine oplysninger, herunder kryptering, firewalls, virusbeskyttelse og en god datasikkerhedspolitik, som alle vore medarbejdere skal leve op til.

Nogle af dine data vil blive håndteret af andre end os hos Kiropraktisk Klinik. Det gælder blandt andet, hvis du får foretaget røntgen på klinikken. Vores billeddiagnostiske materiale bliver overført gennem en sikker forbindelse til en sikker server i Odense, hvor billederne lagres og sikres sammen med en stor mængde andre billeder fra andre kiropraktorklinikker. Det sikrer os en nem og hurtig backup af dine billeder, og det har også den fordel, at hvis du en dag skal til en anden kiropraktor, vil han/hun med din tilladelse kunne hente vores billeder ned på deres computer. Billedserveren i Odense drives af kiropraktorernes efteruddannelses- og forskningsenhed: Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB). Vi har indgået databehandleraftale med NIKKB, som sikrer at NIKKB skal leve op til gældende regler i håndteringen af dine data.

Det kan i nogle tilfælde være relevant at udveksle dine journaldata med din læge eller anden behandler. Dette sker også via et sikret system og kræver dit mundtlige samtykke. Systemet drives af vores journalsystemudbyder ClinicCare. Vi har en databehandleraftale med ClinicCare, som sikrer at også ClinicCare er forpligtet til at leve op til gældende regler om databeskyttelse. Reglerne om videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger er nærmere specificeret i Sundhedslovens kap. 9.

Nogle patienter har en sundhedsordning eller en forsikring, som i nogle tilfælde kræver en status fra os for evt. at kunne bevilge flere behandlinger. Oplysningerne sendes via sikker mail, pr. post eller i et elektronisk system, som forsikringsselskaberne stiller til rådighed. Førend vi må sende dine journaldata til andre end sundhedspersonale, vil det kræve dit skriftlige samtykke. Dit samtykke er kun gældende for det igangværende behandlingsforløb og gælder i 12 måneder. Da forsikringsselskaber, sundhedsordninger osv. arbejder selvstændigt på vegne af dig og din henvendelse til dem, er det selskabernes opgave at leve op til kravene om beskyttelse af persondata. Vi afleverer med dit samtykke informationer til dem, men det er selskaberne selv, der behandler dine data. Vi skal således ikke have en databehandleraftale med forsikringsselskaber og sundhedsordninger.

Samtykke.

Dit samtykke til udveksling af oplysninger med andre sundhedsaktører gælder i 12 mdr. Dit samtykke til behandling er gældende i det aktuelle forløb du er i.

Du kan til hver en tid trække dit samtykke tilbage. Dette sker ved at kontakte klinikken på telefon eller mail. Det vil dog betyde, at samarbejdet med sundhedsordningen eller forsikringen afbrydes. Således vil du selv stå for betaling af fremtidig behandling, men også være ansvarlig for evt. restance til klinikken i form af manglende betaling fra forsikring eller sundhedsordning i dine tidligere forløb.

Vælger du at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbage trækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Hvis du søger behandling på en anden kiropraktorklinik, kan vi sende din journal gennem et sikret system.

Dine personfølsomme data vil aldrig blive overført til et land uden for EU. På nuværende tidspunkt har vores databehandlere servere stående i Danmark.

Opbevaring og sletning af journaloplysninger

Kiropraktorer er pålagt at opbevare journaler/journaloplysninger i minimum 10 år på lige fod med læger, tandlæger, jordemødre, kliniske diætister, kliniske tandteknikere og tandplejere (Journalføringsbekendtgørelsen –  BEK. nr. 530 af 24. maj 2018 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler, § 15).

Du har altid mulighed for at få en printet kopi af din journal. Det er dog ikke altid, at det kan ske samme dag, som du beder om det. Når den er klar, udleverer vi den til dig eller sender den til dig som brevpost. Vi må ikke sende den via mail, da den jo indeholder personfølsomme oplysninger.

Siden d. 25. maj 2018 kan man bede om at få slettet sine journaloplysninger hos kiropraktoren, men sletningen kan først finde sted, når der er gået 10 år eller mere fra seneste journalnotat. Det er dog vores erfaring, at vi ofte har patienter der kommer på klinikken gennem en lang årrække men med års mellemrum. Her kan det være til stor gavn, at kunne slå op i journalen, og se hvordan tidligere forløb, undersøgelser osv. har været. Vi gemmer derfor som udgangspunkt alle journaler.

Ønsker man at få slettet sine journaloplysninger, skal det ske ved at fremsende et skriftligt ønske herom, enten i form af brev sendt med post eller ved at fremsende en e-mail.

Når først en journal er slettet, kan den ikke genskabes.

Berigtigelse af journal.
I følge sundhedslovgivningen (Journalføringsbekendtgørelsen – BEK. nr. 530 af 24. maj 2018, om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler, § 14), må vi ikke slette oplysninger i din journal. Er du uenig med noget af det, der står i journalen, eller vil du have noget præciseret, kan det blive skrevet ind i journalen som en tilføjelse. Kontakt klinikken i sådan et tilfælde, men husk igen at undgå at skrive personfølsomme oplysninger i en mail. Det bedste vil være, at du kontakter os personligt.

Ret til indsigelse.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, www.datatilsynet.dk, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

PATIENTSIKKERHED

Utilsigtede hændelser

Hjælp os med at blive endnu bedre

Har du oplevet, at noget er gået galt i forbindelse med din eller din pårørendes behandling eller pleje? Hjælp os med at lære af vores fejl, så det samme ikke sker for andre.

Hvad er en utilsigtet hændelse?

Når noget går galt i sundheds væsenet, taler man om en utilsigtet hændelse. Hvis du har været ude for en utilsigtet hændelse, som har haft betydning for din eller din pårørendes behandling eller pleje, vil vi meget gerne vide det, så vi kan lære af det.

Det er en utilsigtet hændelse, når du eller din pårørende fx:

…får forsinket behandling, fordi en henvisning fra lægen ikke er nået frem til hospitalet
…får forsinket behandling, fordi en blodprøve er blevet væk
…ikke får den rigtige medicin

Send en beskrivelse af den utilsigtede hændelse

Uanset hvor det er gået galt, kan du sende en beskrivelse af den utilsigtede hændelse.

Gå ind på www.stps.dk/uth og følg vejledningen.
– Skriv i skemaet, hvad der er sket, og hvor det skete – gerne så detaljeret som muligt. Sundhedspersonalet bruger oplysnin-gerne til at finde ud af, hvordan man kan forhindre, at det sker for andre.
– Du kan vælge at være anonym. Det er dog en ekstra hjælp, hvis du skriver navn og e-mail eller telefonnummer, så du kan kontaktes, hvis der er brug for flere
oplysninger.

Hvis du har skrevet dine kontakt oplysninger, kan du blive kontaktet af en sagsbehandler, men det er ikke sikkert, at du bliver kontaktet. Under alle omstændigheder vil hændelsen blive brugt til læring der, hvor den har fundet sted. Når du har sendt en beskrivelse af en
utilsigtet hændelse, gennemgår sundheds-personalet den for at finde ud af:
– hvad der er sket
– hvordan det kunne ske
– hvordan man kan undgå, at det sker for andre.

Herefter bliver hændelsen anonymiseret og sendt til Styrelsen for Patientsikkerhed, som bruger de utilsigtede hændelser til læring i sundheds væsenet generelt.

Klage og erstatning
At sende en beskrivelse af en utilsigtet hændelse er ikke det samme som at søge erstat-ning eller indgive en formel klage over sundhedsvæsenet. Selv om du rapporterer en utilsigtet hændelse, kan du stadig godt klage eller søge erstatning. Læs mere om dine mulig -heder for at indgive en klage på www.stpk.dk eller at søge erstatning på www.pebl.dk.

Patienttilfredshedsundersøgelse – gennemført maj 2022: 3/3

Klager og erstatning

En del af det at gå til behandling hos en autoriseret behandler, uanset om det kiropraktor, fysioterapeut eller læge, er, at der er et etableret klage- og erstatningssystem i tilfælde af, at noget går galt i forbindelse med behandlingen. Hvis man som patient ønsker at klage over den behandling, man har fået, kan man henvende sig til Styrelsen For Patientsikkerhed på https://stpk.dk/da

På Styrelsen for Patientklager https://stpk.dk/ er der yderligere information om patienterstatning.

Ønsker man at søge om erstatning, kan man rette henvendelse til Patienterstatningen på https://pebl.dk/

Rapportering af en utilsigtet hændelse

Har du eller en pårørende i forbindelse med besøg på klinikken eller på et behandlingssted i Danmark oplevet uhensigtsmæssigheder eller fejl, kan du indberette det til Styrelsen for Patientsikkerhed:

https://stps.dk/da/rapporter-en-utilsigtet-haendelse/

Klinikken er også forpligtet til at rapportere en sådan hændelse.

Patientdoser og risiko ved røntgenundersøgelser, klik HER

Sundhedsfagligt tilsyn, klik HER